Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Veiligheid op de werkvloer: een fundamenteel recht dat niet mag ontbreken

column Femke Kooijman
In deze snel veranderende wereld worden we voortdurend uitgedaagd om anders te denken en anders te handelen. Bij Doorzaam geloven we hier ook sterk in.

Zo hebben we vorig jaar het Nederlands Taalbudget geïntroduceerd en hebben daar recentelijk een aanpassing op doorgevoerd voor statushouders in bemiddeling. Juist omdat we bij taal ook zien dat dit ontzettend van invloed is op de veiligheid en het welzijn van iedere uitzendkracht.

De impact van taal op veiligheid en welzijn
Maar taal is meer dan alleen woorden. Wat gebeurt er wanneer taalbarrières ontstaan? Als we niet in staat zijn om onze gedachten, zorgen en instructies duidelijk te communiceren?

In de context van veiligheid op de werkvloer kan dit een negatief effect hebben. Ons vermogen om te waarschuwen voor gevaren, om instructies te begrijpen en om effectief samen te werken, kan worden aangetast. Het resultaat? Onnodige risico’s, verwondingen en onveilige situaties.  

Laten we eerlijk zijn: veiligheid is geen kwestie van compromissen sluiten. We moeten er altijd naar streven om alle werknemers in staat te stellen om veilig en gezond te werken. Dit vraagt meer dan alleen het wegnemen van taalbarrières. Het vraagt om een cultuur van open communicatie waarin iedereen wordt aangemoedigd om hun zorgen te uiten, vragen te stellen en feedback te geven. Een cultuur waarin veiligheid niet alleen een verantwoordelijkheid is van de individuele werknemer, maar van iedereen in de organisatie.

Cijfers en realiteit: Uitzendkrachten en veiligheid
Begin juli kwam de Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie uit. Dit programma richt zich op situaties waar de risico’s op oneerlijk, ongezond en onveilig werk het grootst zijn. Uit de rapportage blijkt dat de Arbeidsinspectie overtredingen heeft geconstateerd bij uitzendorganisaties en inlenende bedrijven, vooral wat betreft arbeidsmigranten. En hoewel ongeveer 80% van de meldingen betrekking heeft op eerlijk werk, zijn er ook meldingen van werken zonder veiligheidsmaatregelen en/of beschermingsmiddelen. Daarnaast is ook te lezen in de rapportage dat in de periode 2015-2021 22% van alle onderzochte ongevallen door de Arbeidsinspectie een uitzendkracht slachtoffer was. Dit percentage is hoger dan verwacht op basis van het aandeel uitzendkrachten in de beroepsbevolking (5-7%). Dit kan en mag niet.

Vaak wordt gedacht dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid enkel bij het management ligt. Maar de werkelijkheid is anders. Iedereen, van de hoogste leidinggevende tot de meest recent gestarte uitzendkracht, speelt een cruciale rol bij het creëren van een veilige werkomgeving. We moeten stoppen met denken dat veiligheid een taak is voor anderen, en erkennen dat het een collectieve verantwoordelijkheid is. Het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht geeft een helder overzicht van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de uitzendorganisatie en de uitzendkracht.

Het is ontzettend belangrijk dat we ons blijven inzetten voor de veiligheid en het welzijn van iedere uitzendkracht. Het betekent dat we moeten investeren in taaltrainingen, interculturele communicatie en bewustwording van veiligheidsprotocollen. Het betekent dat we ruimte moeten creëren voor dialoog, reflectie en actie.

Een toekomst van veiligheid: Het recht van elke uitzendkracht
Zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie ook aangeeft in haar rapport zijn wij gezamenlijk in overleg om nog meer aandacht voor het onderwerp te genereren. Zo organiseren we op 14 september de Veiligheidsdag. Op deze dag is het onder andere mogelijk om via boeiende en leerzame activiteiten in een Safetykeet kennis te maken met de nieuwste technologieën voor veilig werken. En tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan culturele diversiteit op de werkvloer. Want culturele verschillen kunnen een rol spelen in de communicatie en samenwerking tussen uitzendkrachten. Daarom is het essentieel om deze verschillen te begrijpen en misstanden te voorkomen.

Samen kunnen we een cultuur van veiligheid creëren, waarin iedere uitzendkracht de zekerheid heeft dat zijn of haar stem gehoord wordt, ongeacht taal of achtergrond.

Laten we anders denken, anders doen, en de weg vrijmaken voor een toekomst waarin veiligheid op de werkvloer geen luxe, maar een fundamenteel recht is.