Scholingsbestedingsverplichting ABU / NBBU

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzendbranche vinden het belangrijk dat uitzendkrachten opleidingen kunnen volgen. Daarom is in zowel de ABU- als de NBBU-cao voor uitzendkrachten een scholingsbestedingsverplichting vastgelegd. Hierdoor krijgen uitzendkrachten de kans om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Uitzendondernemingen zijn verplicht om 1,02% van het brutoloon van uitzendkrachten die in fase A (volgens de ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao) zitten, te besteden aan scholing. Dit geldt per kalenderjaar. Onder scholing wordt verstaan: elke vorm van gestructureerde activiteit, die gericht is op het door de uitzendkracht te verkrijgen, bijhouden, verbreden of  verdiepen van kennis en/of vaardigheden. Zie ook de informatie hierover in hoofdstuk 9, artikel 63 van de cao van de ABU (CAO tot en met 2019) en artikel 30 in de cao van de NBBU (CAO tot en met 2019).

Alle afdrachten tot en met 2019 kunnen door middel van onderstaande formulieren worden ingediend. De formulieren met betrekking tot afdracht over 2020 komen vanaf september hier te staan.

Eigen beheer of afdracht aan DOORZAAM

De uitzendorganisatie is verplicht om dit bedrag binnen het betreffende jaar te besteden aan scholing. Dit bedrag mag vrij ingezet worden, maar het moet worden besteed. Dit kan in eigen beheer worden gedaan, of door (een deel) af te dragen aan DOORZAAM. Indien de scholingsbestedingsverplichting in eigen beheer wordt uitgevoerd, dient dit te worden opgenomen in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Het is niet nodig om hier apart melding van te maken aan DOORZAAM. Alleen als een deel of het gehele scholingsbudget niet is besteed, moet dit worden gemeld en afgedragen aan DOORZAAM. Gebruik daarvoor de formulieren onder aan deze pagina.

Wat doet DOORZAAM met dit geld?

DOORZAAM besteedt de scholingsgelden in opdracht van de cao-partners aan de algemene doelstellingen van DOORZAAM. Dit zijn diensten, instrumenten, onderzoeken en projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten, die ten goede komen aan de hele uitzendbranche. Zie ook over DOORZAAM. Wat afgedragen is, kan dus niet meer worden teruggevorderd.

Wat valt er onder scholing?

Voor vragen over wat er precies wel of niet onder scholing valt, kun je contact opnemen met ABU of NBBU.

Toelichting ABU-cao

Onder de ABU-cao is de uitzendonderneming verplicht 1,02 % van het in het desbetreffende jaar aan uitzendkrachten werkzaam in fase A verschuldigde brutoloon te besteden aan scholing van uitzendkrachten. De uitzendonderneming heeft de keuze om de scholingsbestedingsverplichting van 1,02 % over het desbetreffende jaar in zijn geheel of deels op ondernemingsniveau in eigen beheer uit te voeren dan wel de daarmee gemoeide middelen in zijn geheel of deels af te dragen aan DOORZAAM.

Toelichting NBBU-cao


Volgens de NBBU CAO (artikel 30, lid 6) is de uitzendonderneming jaarlijks verplicht om een scholingsinspanning te leveren van 1,02 % van het feitelijk loon van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de eerste 78 weken binnen het fasensysteem. Uitzendorganisatie die zijn aangesloten op de cao van de NBBU kunnen, indien niet de volledige scholingsinspanning is besteed, deze uiterlijk het volgende kalenderjaar compenseren. De uitzendonderneming heeft de keuze om de scholingsinspanning van 1,02% in eigen beheer uit te voeren of in plaats daarvan 0,8% af te dragen aan DOORZAAM. Ook als de uitzendonderneming een deel van de scholingsinspanning in eigen beheer heeft uitgevoerd en 80% van de resterende scholingsinspanning afdraagt aan DOORZAAM, heeft hij voldaan aan zijn verplichting.

Formulieren afdracht aan DOORZAAM

Wil je de scholingsbestedingsverplichting afdragen aan DOORZAAM, download dan hieronder het formulier dat van toepassing is en stuur dit ingevuld en ondertekend aan ons op.


ABU afdrachtformulier 1 jaar                               ABU afdrachtformulier meerdere jaren

               


NBBU afdrachtformulier 1 jaar                        NBBU afdrachtformulier meerdere jaren